Polityka prywatności i RODO

Polityka prywatności
stosowana przez Biotech Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie w zakresie ochrony danych osobowych

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Biotech Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Boya Żeleńskiego 12,35-105 Rzeszów, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339231, będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 813-36-02-185.


2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych Adres korespondencyjny: Biotech Sp. z o.o.. Ul. Boya Żeleńskiego 12 35-105 Rzeszów Adres e-mail: info@biotech.pl


3. Na jakich podstawach i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe? Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zatem w oparciu na następujące podstawy prawne oraz cele: przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:
utworzenia i zarządzania Kontem;
obsługi i realizacji Zamówienia;
przeprowadzenia procesu płatności;
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz jakości usług;
rozliczanie wykonanych umów oraz usług świadczonych przez Biotech Sp. z o.o. w ramach serwisu oraz sprzedaży;
obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;
nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);
przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, np. obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją;
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionychinteresów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:
– archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
– obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
– zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wysokiego poziomu obsługi Klienta;
– windykacja należności i dochodzenie roszczeń;
– przygotowywania wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju serwisu,
– przygotowywanie ofert promocyjnych dla stałych Klientów i Użytkowników,
– przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach serwisu sprzedaży prowadzonej przez Biotech Sp. z o.o. oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta – w celach określonych treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych;


4. Jakie dane zbieramy? Jakie dane są niezbędne?
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach serwisu Biotech Sp. z o.o.. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta oraz dokonywanie transakcji. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji.


A. Dane zbierane podczas rejestracji Zamówienia składane drogą telefoniczną i e-mailową Istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie oraz mailowo. W takim wypadku pracownik Biotech Sp. z o.o.przyjmuje zamówienie od Kupującego złożone drogą telefoniczną lub mailową, a następnie za zgodą Kupującego i na wyraźne jego żądanie wprowadza dane do sytemu. W zależności od rodzaju towaru i specyfiki zamówienia pracownik Sprzedawcy decyduje następnie czy złożone zamówienie Kupujący powinien potwierdzić czy też nie..


B. Dane zbierane podczas zakupu Zanim będziesz mógł dokonać transakcji tj. zakupu towaru w naszym serwisie zapytamy Cię o imię, nazwisko, adres (do wysyłki) oraz numer telefonu.


C. Dane, które zbieramy gdy kontaktujesz się z nami Kontaktując się z nami za pomocą email lub telefonicznie przekazujesz nam dane takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, numer zamówienia oraz adres mailowy na który mamy przesłać odpowiedź. Te dane wykorzystywane są jedynie do kontaktu w danej sprawie, przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia oraz nie są zbierane ani przetwarzane przez Administratora danych. Aby zapewnić wyższy poziom ochrony danych osobowych, w związku obowiązywaniem regulacji RODO, każdy Użytkownik ma możliwość ustalenia indywidualnego hasła do kontaktu telefonicznego, którego podanie będzie wymagane podczas rozmowy w celu udzielenia przez pracownika jakichkolwiek informacji na temat zamówienia. Dla celów bezpieczeństwa hasło to nie powinno być tożsame z hasłem wykorzystywanym do logowania w serwisie. Użytkownik nie powinien udostępniać hasła do kontaktu telefonicznego osobom trzecim. Jeżeli Użytkownik udostępni hasło do kontaktu telefonicznego osobie trzeciej, osoba ta będzie osobą upoważnioną przez Użytkownika do uzyskiwania informacji dotyczących realizacji bieżących zamówień, a upoważnienie takie wygasa z chwilą zmiany hasła do kontaktu telefonicznego.


5. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe? Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w tym Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych. Dane zbierane w sytuacjach opisanych w punkcie 4. niniejszej polityki bezpieczeństwa będą przetwarzane w jednym lub kilku celach szczegółowo wymienionych w punkcie 3 niniejszej polityki.


6. Komu przekazujemy Twoje dane? Administrator danych nie będzie odsprzedawać danych osobowych naszych Klientów podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji będą przetwarzane wyłącznie do umożliwienia Tobie dokonania ewentualnego zakupu oraz w celu realizacji umowy. Administrator informuje, iż w celu realizacji umowy przekazuje dane osobowe w niezbędnym zakresie swoim zaufanym partnerom. W celu wykonania umowy Twoje dane mogą zostać przekazane w szczególności:

a. wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Kupującego lub dokonania płatności on-line. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym transakcje płatnicze. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Kupujący chce dokonać elektronicznej płatności za zakupione produkty.


b. firmie spedycyjnej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybraną firmą spedycyjną. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia przez jedną z firm spedycyjnych przekazanie danych tej firmie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.

7. W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?
Jeżeli dokonałeś zakupu towaru, możesz otrzymywać od nas wiadomości dotyczące statusu Twojego. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojego zamówienia oraz będzie to niezbędne do jego realizacji.


8. Ochrona prywatności i danych osobowych Klient zawierając umowę wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
Dane osobowe umieszczone w bazie danych Administratora są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom zewnętrznym.


Użytkownikowi przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;


W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: info@biotech.pl.
Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa;
Bazy danych Administratora zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Przetwarzanie danych odbywa się jedynie z udziałem osób mających w tym zakresie niezbędne upoważnienie do przetwarzania danych. Powierzanie danych podmiotom zewnętrznym odbywa się na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.


9. Jak długo będą przechowywane Twoje dane?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Biotech Sp. z o.o. i rozpatrywania reklamacji nie dłużej niż 10 lat. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po wycofaniu zgody przez 10-letni okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

10. Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
Co to są pliki cookies?
Pliki „cookies” – tzw. ciasteczka – określa się nimi dane informatyczne, które są przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Przeznaczone są one w głównej mierze w celu korzystania ze stron internetowych. Ciasteczka pozwalają na prawidłowe wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do indywidulanych potrzeb użytkownika.


Kogo dotyczą pliki cookies i jakie dane gromadzą?
Pliki cookies wykorzystywane przez nasz serwis dotyczą osób korzystających z serwisu, bez względu na to czy osoba odwiedzająca nasz serwis pozostaje naszym klientem, ponieważ stosowana przez Administratora technologia plików cookies zbiera dane dotyczące każdej osoby, która odwiedza nasz serwis. Pliki cookies stosowane przez serwis biotech.pl zbierają różnego rodzaju informacje o klientach odwiedzających nasz sklep, ale co do zasady nie gromadzą danych osobowych. Niektóre informacje zgromadzone za pomocą plików cookies mogą być powiązane z konkretną osobą na zasadzie profilowania klientów. W przypadku informacji zbieranych przez cookies które są powiązane z konkretną osobą zastosowanie będą mieć postanowienia Polityki prywatności w stosunku do ochrony danych osobowych.


Podstawa i cel stosowania cookies
Gromadzenie i przechowywanie informacji o klientach na podstawie plików cookies odbywa się wyłącznie za wyrażoną przez klienta zgodą. Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają na umieszczanie na nich plików cookies, co jest równoznaczne ze zbieraniem informacji o klientach. Zgoda wyrażona na wykorzystywanie plików cookies może być w każdym czasie modyfikowana bądź odwołana. Odwołanie zgody na wykorzystywanie plików cookies nie wpływa na zgodność z prawem dokonywanego przetwarzania ponieważ podstawą do przetwarzania tak uzyskanych danych przez Administratora jest uzasadniony interes Administratora. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych oraz przede wszystkim dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb odbiorców. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących zapisu plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane przez serwis biotech.pl służą w głównej mierze do zachowania na naszym serwisie raz podanych informacji o użytkowniku. Dzięki nim Administrator ma możliwość zapoznania się z preferencjami użytkowników odwiedzających serwis biotech.pl (np. częstotliwość odwiedzin, rodzaj oglądanego czy zamawianego towaru), co pomaga dostosować się do ich zainteresowań i potrzeb. Dzięki wykorzystaniu plików cookies Administrator ma możliwość zaprezentowania reklam dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników odwiedzających serwis biotech.pl W serwisie biotech.pl wykorzystujemy pliki cookies także do technologii retargetingu. Technologia ta polega na oferowaniu naszym użytkownikom atrakcyjnej oferty marketingowej poprzez prezentacje odpowiednio sprofilowanej reklamy na stronach internetowych naszych partnerów. Wyświetlanie indywidulanie dostosowanych reklam opiera się na technologii plików cookies oraz analizie wcześniejszych zachowań użytkownika na naszej stronie.


Pliki cookies podmiotów trzecich
Pliki cookies umieszczane w serwisie biotech.pl są również stosowane do współpracy w zakresie prowadzenia działalności marketingowej z podmiotami trzecimi. Na potrzeby omawianej współpracy przeglądarka wykorzystywana przez użytkowników serwisu biotech.pl będzie zapisywać również inne pliki cookies, które pochodzą od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową. Maja one zapewnić użytkownikom jedynie te reklamy, które odpowiadają ich indywidualnym preferencjom. W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w serwisie biotech.pl pliki cookies:

1. Doubleclick by Google, (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone)
2. Facebook Inc., (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone);
3. Twenga Solutions (Chez WeWork – 33 Rue La Fayette 75009 Paryż – Francja)
4. Google Analytics (Google LLC1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Stany Zjednoczone);
5. HotJar (HotJar LLC, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta). Wykorzystanie powyższych narzędzi odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności określonymi przez te podmioty dostępnymi na ich stronach internetowych.

Jak wyłączyć lub ograniczyć pliki cookies?
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie przez serwis biotech.pl plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie. Rezygnacja bądź ograniczenie korzystania z plików cookies na danym urządzeniu może utrudniać swobodne korzystanie z serwisu biotech.pl


12. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy W celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług Administrator może przekazywać dane osobowe swoim partnerom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w celu prowadzenia działań analitycznych. W przypadku zmian w tym zakresie Administrator powiadomi użytkowników o tym fakcie poprzez wprowadzenie zmian w Regulaminie. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zgodnie ze standardami wymaganymi przez RODO. Administrator zapewnił odpowiedni zabezpieczenia za pomocą standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych dostosowanych do wymogów RODO. W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych, niektóre tamtejsze podmioty mogą dodatkowo zapewnić właściwy stopień ochrony danych w ramach programu „Privacy Shield”. (www.privacyshield.gov)

Ramię